top of page

Yrittäjyyden edistämisen ohjelmaYrittäjyyden edistäminen 1. Korjausliike uskoo suomalaiseen yrittäjään ja yritteliäisyyteen. Haluamme rohkealle yrittäjälle vapauden toteuttaa ideoitaan ja ansaita elantonsa omalla työllään. Suomen maaseudun puolueen perintöä kantaen vaalimme nimenomaan pienyrittäjien etua, joka toimivassa markkinataloudessa on myös koko kansakunnan etu.

 2. Korjausliike haluaa turvata reilun ja toimivan kilpailun markkinoilla. Reilu ja toimiva kilpailu on pienyrittäjän ja kansakunnan yhteiselle menestykselle välttämätöntä. Parhaiten kilpailu turvataan, kun tavaroiden ja palveluiden tarjoajia on paljon, ja ne voivat harjoittaa toimintaansa tasapuolisissa olosuhteissa järkevillä pelisäännöillä.

 3. Korjausliikkeen yrittäjyyspolitiikan lähtökohtana on luottamus, ei vahtiminen. Sääntelyä on kohtuullistettava pienyritysten osalta. Taloudellista toimeliaisuutta ei tule lamaannuttaa myöskään näännyttävällä sosialistisella verotuksella. Globalisoituneessa maailmassa etenkin pienyritysten kansainvälistymisen tukea on parannettava.

 • Puretaan ja helpotetaan pienyritysten sääntelyä. Otetaan käyttöön yksi sisään, kaksi ulos -periaate, jonka mukaan uuteen säädökseen sisältyvä uusi velvoite edellyttää kahden kustannukseltaan vastaavan tason velvoitteen poistamista muualta. Maksetaan palkkatuki suoraan työllistettävälle henkilölle, jolloin työnantajan hallinnollinen taakka helpottuu.

 • Lisätään paikallista sopimista pienissä yrityksissä. Pienen ja ison yrityksen tilanteissa on valtavia eroja työntekijöiden palkkaamisen suhteen, eivätkä alakohtaiset työehtosopimukset aina huomioi pienimpien yritysten arkea riittävän hyvin. Saatetaan vähimmäistyöehtojärjestelmä vastaamaan toimivien työmarkkinoiden tarpeisiin.

 • Parannetaan yrittäjien eläkejärjestelmää. Parannetaan työterveyshuollon kattavuutta ja tukea sekä YEL-informointia. Varmistetaan mahdollisuus vaihtoehtoisille sijoituksille YEL-maksun rinnalle.

 • Lisätään ja kehitetään pienyritysten palveluita. Lisätään yrittäjien tukipalveluja etenkin kirjanpitoon, tulorekisterin hyödyntämiseen ja omistajanvaihdoksiin liittyen. Lisätään yrittäjyyskoulutukseen tietoisuutta terveyden, työstä palautumisen ja työkyvyn edistämisen tärkeydestä.

 • Laitetaan pienet yritykset etusijalle. Ollaan reilusti pienten yritysten puolella. Otetaan käyttöön ”pienet ensin –periaate”, jolla kaikessa säädösvalmistelussa huomioidaan nimenomaan pienten yritysten asema. Velvoitetaan julkinen sektori huomioimaan pienyrittäjät hankintoja kilpailuttaessaan. Otetaan Suomen EU-puheenjohtajakauden teemaksi pienyritysten sääntelytaakan keventäminen.

 • Madalletaan yrittäjyyden kynnystä. Yrittämisen aloittamista ja lopettamista on helpotettava. Sovitetaan yhteen yrittäjyys ja sosiaaliturva niin, että ennakoimattomat tukipäätökset eivät aiheuta tyhjän päälle jäämistä. Otetaan myös sivutoimiset yrittäjät paremmin huomioon.

 • Digitalisaatio tukemaan pienyrityksiä. Tarjotaan tuottavuutta parantavia digitaalisia ratkaisuja pienyrittäjille avointen verkkoalustojen kautta. Luodaan investoinneille yhden luukun digitaalinen lupa. Edistetään nopean verkon saatavuutta yritysten käyttöön maaseudulla ja huolehditaan datatasa-arvosta.

 • Reilu kilpailu on pienyritysten elinehto. Määräävän markkina-aseman, kartellien ja monopolien kehittymistä on torjuttava. Määrätään erityinen seuraamusmaksu kilpailuneutraliteettia laissa säädettävällä tavalla rikkoneelle julkisyhteisölle. Lisätään resursseja harmaan talouden ja verovälttelyn torjuntaan.

 • Helpotetaan työvoiman saatavuutta. Kaksinkertaistetaan muunto- ja täydennyskoulutuksen määrät ja lisätään etä-työskentelyn edellytyksiä, jotta työ kohtaa tekijänsä. Ulkomaisen työvoiman tarveharkintaa ei tule poistaa, mutta lupaprosesseja tulee nopeuttaa ja Suomessa tutkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten töihin jäämistä helpottaa työhön perustuvilla oleskeluluvilla.

 • Luodaan koulutuspolkuja yrittäjyyteen. Tuodaan yrittäjyystieto oppiaineeksi peruskouluihin. Parannetaan yrittäjyyskurssien tarjontaa toisella asteella. Lisätään yrittäjyyslinjoja lukioihin sekä kehitetään korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä. Tuodaan yrittäjille ohjausta oppisopimuskoulutukseen.

 • Yksinkertaistetaan ja kohtuullistetaan pienyritysten verotusta. Selvitetään Viron kaltainen veromalli eli myöhennetty progressiivinen yhtiöverotus. Helpotetaan pienyrityksiä ALV-velvollisuuden alarajan nostolla 20 000 euroon ja huojennuksen ylärajan kohottamisella 50 000 euroon. Tuodaan yritysverotukseen myös osaamisintensiivisiä pienyrityksiä koskeva huojennus. Helpotetaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

 • Armollisuutta rehellisten epäonnistumisten suhteen. Kukaan ei jaksa ponnistella ikuiseksi määrätyssä velkavankeudessa. Mahdollistetaan ylivelkaantuneille entisille yrittäjille ja muillekin tämän maan epäonnisille mutta rehellisille puurtajille henkilökohtainen konkurssi ja vapautuminen velkavastuistaan hakemuksen jälkeisen kuluseurannan jälkeen. Lyhennetään maksuhäiriöiden tallennusaikoja silloin, kun kyseessä ei ole vilpillinen toiminta.

 • Katsotaan lainsäädännössä tulevaisuuteen. Uudenlaisiin liiketoimintamuotoihin esimerkiksi alustatalouden yhteydessä on laadittava reilut verotukselliset pelisäännöt, jotka mahdollistavat yrittäjyyden.


bottom of page